Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Nhận định thị trường tuần 03-07/02/2020: VNINDEX giảm điểm mạnh bất ngờ_Chấp nhận thiệt hại_Ưu tiên bảo toàn vốn.

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

 + Trend_up tăng nhẹ, Money_in tăng mạnh.  Dòng tiền ngắn hạn gia tăng mạnh, vượt mức trung bình. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn gia tăng mạnh, áp đảo vùng mua. Số lượng mã có khối lượng giao dịch đột biến gia tăng, tích cực tập trung ở nhóm dược phẩm. Tiêu cực tập trung mạnh ở nhóm tài chính, ngân hàng, hàng không, logistic… là những nhóm mã cần tiếp tục xem xét hạ tỉ trọng ngắn hạn, đầu tư nếu có. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


  + VNINDEX, VN30 tiếp tục giảm điểm mạnh, mất các vùng hỗ trợ đáy cũ 945+- và 860+- và vùng hỗ trợ tăng trưởng trung dài hạn. Nguyên nhân chính được xem là dịch bệnh xuất phát từ Trung Quốc ảnh hưởng lớn để khẳ năng tăng trưởng kinh tế. Điều này dẫn đến tình trạng bán bảo toàn vốn đầu tư, cắt lỗ ngắn hạn và có thể sẽ tiếp tục xảy ra tinh trạng call margin ngắn hạn đối với các nhóm mã chịu ảnh hưởng trực tiếp như nhóm Vận tải, bảo hiểm, tài chính, ngân hàng…. Dòng tiền đầu cơ cũng gia tăng mạnh vào nhóm dược phẩm. Hiện nay do diễn biến dịch bệnh là chưa có tiền lệ, chưa thể đánh giá được mức độ ảnh hưởng, cũng như thời gian kéo dài. Do đó, đối với những trường hợp vẫn còn duy trì tỉ trọng đầu tư, đầu cơ cao đối với các nhóm mã chịu ảnh hưởng tiêu cực như trên thì phải ưu tiên chấp nhận thiệt hại, hạ tỉ trọng bảo toàn vốn đầu tư. Tình trạng bán tháo cũng sẽ tiếp tục chuyển sang nhiều nhóm mã khác do tâm lý bi quan gia tăng. 

   + Ngắn hạn VN30 vẫn là tác nhân giảm điểm chính có hỗ trợ tiếp theo là 845,4 đáy thấp nhất tháng 06/2019 và vùng hỗ trợ dài hạn tiếp theo 820-837. Trong đó 837+- là vùng hỗ trợ trung bình dài hạn, 821+- là vùng giá thấp nhất năm 2019 đồng thời là vùng giá nối trend_line các đỉnh tháng 05, 10/2018, tháng 02,03/2019. Ngắn hạn trong những phiên đến VN30 sẽ tiếp tục điều chỉnh về vùng hỗ trợ gần nhất 835-840 và sẽ cố gắng phục hồi trở lại. Trường hợp xấu nhất do tiếp tục xảy ra bán cắt lỗ hoặc call_magrin VN30 sẽ chắc chắn phục hồi, tạo đáy ngắn hạn ở vùng 820+-. VNINDEX có vùng hỗ trợ tương ứng là 920+- và 900+-. Ngắn hạn, mặc dù dòng tiền gia tăng do đầu cơ vào các nhóm mã dược phẩm, và bắt đầu bắt đáy ngắn hạn ở một số mã giảm mạnh. Tuy nhiên do chưa thể đánh giá được mức độ ảnh hưởng, khẳ năng có xảy ra tình trạng suy thoái hay không. Vì vậy tiếp tục ưu tiên hạ tỉ trọng đầu tư dưới mức trung bình nếu có đối với các nhóm mã chịu ảnh hưởng khi phục hồi, tránh các trường hợp call_margin ngắn hạn nếu có. Trường hợp tỉ trọng đầu tư đầu cơ dưới mức trung bình, thì thị trường giảm mạnh sẽ tạo ra những cơ hội đầu tư giá trị tốt trong dài hạn, nhưng cần kiên nhẫn chờ thị trường có tín hiệu phục hồi tạo đáy ngắn hạn trong những phiên đến. Sau đó sẽ có những cập nhật mới. Chi tiết tham khảo các Danh mục. 


Nhân Định Hàng Tuần