Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Các báo cáo tổng kết, định hướng đầu tư hàng tuần_tháng

Nhận định thị trường tuần 09-13/05/2022: VNINDEX suy giảm. Nhóm chứng khoán_tương đương khủng hoảng. Dòng tiền giảm, Trend_up tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:    * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN […]

07/05/2022 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường tuần 25-29/04/2022: VNINDEX nổ lực phục hồi kiểm tra kháng cư 1400-1420_Dòng tiền tăng, Trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:    * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN […]

22/04/2022 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường tuần 17-22/04/2022: Áp lực giải chấp gia tăng_Dòng tiền vùng tạo đáy, gia tăng bắt đáy ngắn hạn

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:    * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN […]

16/04/2022 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường tuần 12-15/04/2022: Áp lực cắt lỗ mạnh midcap, penny_Dòng tiền giảm, trend_up giảm_Dòng tiền vào vùng đáy ngắn hạn

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:    * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN […]

09/04/2022 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường tuần 14-18/03/2022: VNINDEX, VN30 phục hồi kiểm tra xu hướng_Dòng tiền giảm, trend_up tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:    * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN […]

12/03/2022 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường tuần 28/02-04/03/2022: VNINDEX duy trì tích lũy, nâng bậc hỗ trợ ngắn hạn_Dòng tiền tăng, trend_up tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:    * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN […]

26/02/2022 admin

Xem thêm