Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Các báo cáo tổng kết, định hướng đầu tư hàng tuần_tháng

Nhận định thị trường tuần 19-23/09/2022: VNINDEX kháng cự ngắn hạn 1240+-, hỗ trợ quan trọng 1225-1230. Dòng tiền tăng, trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:    * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN […]

16/09/2022 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường tuần 29-31/08/2022: VNINDEX kiểm tra hỗ trợ tăng trưởng. Dòng tiền giảm, trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:    * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN […]

27/08/2022 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường 22-26/08/2022: VNINDEX điều chỉnh, rũ bỏ trước kỳ vọng tăng trưởng. Dòng tiền giảm, trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:    * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN […]

19/08/2022 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường tuần 11-15/07/2022: VNINDEX kiểm tra lại vùng tâm lý 1200-1211_Dòng tiền ngắn hạn tăng, dòng tiền trung hạn ngừng giảm.

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:            * MATRIX_FILTER […]

09/07/2022 admin

Xem thêm