Đóng

Nhận định thị trường tuần 10-14/05/2021: VNINDEX duy trì tích lũy, phân hóa_Dòng tiền ngắn hạn gia tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường: 3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu […]

08/05/2021 admin

Xem thêm

Báo cáo tổng kết tháng 04/2021_Định hướng đầu tư.

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường: 3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu […]

01/05/2021 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường ngày 26/04/2021: VNINDEX kết thúc xu hướng tăng ngắn hạn_Dòng tiền, Trend_up tiếp tục giảm mạnh

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường: 3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu […]

26/04/2021 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường ngày 22/04/2021: VNINDEX kết thúc xu hướng tăng ngắn hạn_Dòng tiền, Trend_up tiếp tục giảm mạnh

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường: 3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu […]

22/04/2021 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường ngày 20/04/2021: Thị trường phân hóa, Áp lực bán mạnh_Dòng tiền giảm, Trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường: 3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu […]

21/04/2021 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường ngày 19/04/2021: VN30 vượt đỉnh cũ, thị trường phân hóa_Dòng tiền giảm, Trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường: 3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu […]

19/04/2021 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường ngày 15/04/2021: VNINDEX đạt taget, điều chỉnh kiểm tra xu hướng_Dòng tiền giảm, Trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường: 3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu […]

15/04/2021 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường ngày 14/04/2021: VNINDEX kiểm tra lại đỉnh 1268, vùng taget kỳ vọng_Dòng tiền tăng, Trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường: 3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu […]

14/04/2021 admin

Xem thêm