Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 15/07/2019: VNINDEX tích lũy_Thị trường phân hóa_Khẳ năng sinh lợi ngắn hạn suy giảm


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

     + Trend_up giảm,  Money_in tăng.  Khẳ năng sinh lới ngắn hạn giảm. Thống kê cho thấy số lượng mã có trend_up ngắn hạn có thể đạt 01 đỉnh đầu tiên ở giá trị 60%. Dòng tiền tiếp tục tăng giảm , thể hiện xoay tua liên tục qua từng mã, nhóm mã. Số lượng mã vào vùng mua ngắn hạn vẫn duy trì lớn hơn bán. Số lượng mã tăng trưởng toàn diện gia tăng, nhưng vẫn tập trung chủ yếu vào nhóm mã penny, midcaps, thanh khoản trung bình thấp. Nhóm mã Cảng biển đã có đại diện quay trở lại tăng trưởng toàn diện. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 

       + VNINDEX tiếp tục phục hồi sideway_up trung hạn. Ngắn hạn điều chỉnh dưới ảnh hưởng nhóm VN30 như VHM, VIC, MSN, SAB…. Trong khi đó nhóm ngân hàng vẫn duy trì tích lũy và phục hồi tốt. VCB đang tiến dần đến giá trị cao nhất lịch sử 75.53 tháng 03/2018 và có thể vượt đỉnh tương tự như MWG. Mặc dù VNINDEX tiế tục tích lũy kéo dài. Tuy nhiên nội tại của thị trường đang dần cải thiện, thể hiện qua số lượng mã đạt điều kiện tăng trưởng toàn diện cải thiện. Như vậy, thị trường vẫn có thể tập trung tìm kiếm, bổ sung các cơ hội đầu tư mới. 

       + Ngắn hạn, dự kiến VNINDEX  sẽ tiếp tục điểu chỉnh kiểm tra vùng hỗ trợ quan trọng 964-968 và tiếp tục phục hồi tích lũy. Thời gian tích lũy còn kéo dài do ảnh hưởng phân hóa và định giá suy giảm của VN30. Thị trường sẽ dần phân hóa mạnh tùy thuộc vào tốc độ tăng trưởng FA của các mã riêng biệt. Hiện tại, do số lượng mã tăng trưởng toàn diện cải thiên. Vì vậy các vị thế đầu tư mới vẫn có thể xem xét mở rộng hoặc cơ cấu. Ưu tiên qua nhóm mã Cảng biển, vận tải là nhóm dự báo có tiềm năng và đang tăng trưởng trở lại.  Tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu mạnh, tăng trưởng hàng đầu theo xu hướng tăng trưởng ngắn hạn. Chi tiết tham khảo các Danh mục. 


VNI

 

Nhân Định Hàng Tuần