Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 14/05/2020: VNINDEX, VN30 tích lũy điều chỉnh, áp lực bán gia tăng_Trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

    + Trend_up giảm nhẹ, Money_in tăng nhẹ. Số lượng mã có xu hướng trend_up ngắn hạn trên toàn thị trường đang có tín hiệu đạt đỉnh, nhiều mã đã kết thúc xu hướng tăng ngắn hạn. Dòng tiền tăng, tốc độ tăng chậm lại và cũng có thể tạo đỉnh thứ 2 thấp hơn đỉnh thứ nhất trong vài phiên đến. Điều này thể hiện nhịp tăng ngắn giai đoạn sau điểm số chủ yếu ảnh hưởng của một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đầu cơ. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn gia tăng, số mã có trend_up bắt đầu suy giảm. Vì vậy, cần phải tiếp tục ra soát danh mục nếu có. Xem xét cơ cấu hạ tỉ trong ngắn hạn.  

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


   + VNINDEX, VN30 đã chịu áp lực bán chốt lãi ngắn hạn mạnh khi đi vào vùng quá mua. Đây là điều đương nhiên, khi xu hướng định giá vẫn suy giảm, suy giảm tăng trưởng GDP.. VNINDEX, VN30 đang có vùng giá nằm trên vùng định giá đang suy thoái. Do đó đối với chỉ số VN30, VNINDEX không có khuyến nghị mua mới cho đến khi xu hướng định giá có tín hiệu xác nhận kết thúc suy giảm. Giai đoạn hiện tại. Xem xét đánh giá, rà soát danh mục đầu tư nếu có. Tái cơ cấu danh mục đầu tư. Các vị thế mua mới cần phải được đánh giá một cách cẩn trọng dựa trên tiềm năng tăng trưởng quý II/2020 sắp đến với lưu ý sẽ có rất ít các công ty có thể duy trì kết quả kinh doanh q2 tăng trưởng tốt. 

  + Ngắn hạn, xu hướng Trend_up bắt đầu giảm, số lượng mã chịu áp lực bán, có vùng bán gia tăng. Lực Cung ngắn hạn của VN30, VNINDEX gia tăng. Vì vậy khuyến nghị xem xét hạ tỉ trọng ngắn hạn các mã suy yếu, có vùng bán, cơ cấu danh mục đầu tư. Hạ tỉ trọng đầu tư ở múc trung bình. Hạn chế mở thêm các vị thế mua mới. Chi tiết tham khảo danh mục. 

 


Nhân Định Hàng Tuần