Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 12/03/2020: VNINDEX, VN30 lực bán giải chấp gia tăng_Trend_up, dòng tiền giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

  + Trend_up giảm, Money_in giảm. Số lượng mã có xu hướng trend_up ngắn hạn  và dòng tiền tiếp tục giảm, tốc độ giảm gia tăng mạnh hơn Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn tăng lớn hơn vùng mua. Các thông số thống kê vẫn chưa thấy dấu hiệu thị trường tạm thời kĩm hãm áp lực bán.

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


  + VNINDEX, VN30 tiếp tục bị bán mạnh với áp lực suy thoái gia tăng. VNINDEX giảm điểm mạnh về vùng 760, VN30 710. Áp lực bán mạnh cộng với lực giải chấp gia tăng dẫn đến khối lượng giao dịch của VNINDEX lên 311 triệu cổ phiếu, cao nhất tình từ khối lượng giao dịch 344 triệu CP ngày 10/11/2018. VN30 tương ứng với khối lượng 113 triệu cổ phiếu. Thị trường chìm sâu vào bi quan, quá bán ngắn trung hạn. Về mặt kỹ thuật, đây là tín hiệu chưa từng xảy ra từ trước đến nay nhất là đối với VN30. VNINDEX, VN30 lần lượt phá vỡ tất cả các hỗ trợ trung hạn, thị trường chỉ kỳ vọng tìm được sự cân bằng ở những hỗ trợ dài hạn để hy vọng phục hồi trở lại. Với VN30 hiện nay là vùng 690-705 tương ứng vùng đỉnh năm 2014, tháng 03,05/2017 cũng như trend line hỗ trợ cuối nối 02 đáy năm 2012 và 2016. VNINDEX kỳ vọng vùng 740-760.

  + Ngắn hạn, số lượng mã có trend_up tiếp tục giảm mạnh hơn phiên trước, cho thấy áp lực bán gia tăng nhất là lực bán giải chấp khiến khối lượng giao dịch đột biến mạnh. Như vậy về mặt thống kê thị trường chỉ có thể chắc chắn tạo đáy khi số lượng mã có Trend_up có tín hiệu tạo đáy phục hồi. Điều này có thể hy vọng khi VNINDEX, VN30 dần phục hồi tích lũy ở vùng hỗ trợ trên. Do hiệu ứng domino suy thoái gia tăng dẫn đến suy thoái mở rộng chưa có tiền lệ, vì vậy các hỗ trợ định giá, mô hình định giá tăng trưởng bình thường trước đây đều phải cập nhật lại. Các mức PE hay các vùng hỗ trợ trung bình trước đây cần phải chiết khấu theo mức độ suy thoái mới. Vì vậy gia tăng tỉ trọng đầu tư tăng trưởng hay tiến hành bắt đáy vẫn chưa có khuyến nghị. Lúc này thị trường chỉ phù hợp để tìm kiếm các cơ hội đầu tư dưới giá trị đối với các nhà đầu tư trường vốn tầm nhìn theo chu kỳ 2-3 năm trở lên trong bối cảnh tỉ lệ cổ phiếu có chất lượng rất thấp trong thị trường. Duy trì tỉ trọng đầu tư dưới trung bình. Các vị thế gia tăng tỉ trọng đầu tư chỉ được xem xét chọn lọc khi xu hướng ngắn hạn quay trở lại tăng trưởng. Chi tiết tham khảo các Danh mục. 


Nhân Định Hàng Tuần