Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 09/05/2019: VNINDEX, VN30 tiếp tục điều chỉnh_Trend_up, dòng tiền money_in giảm đột ngột


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

      + Trend_up giảm,  Money_in giảm. Thống kê cho thấy, tỉ lệ mã có Trend_up và dòng tiền Money đều suy giảm. Tỉ lệ Trend_up giảm về 32,68%, thấp hơn đáy 35-36 % trước đây. Thể hiện khẳ năng sinh lợi tiếp tục suy yếu mạnh, hay các vị thế thua lỗ ngắn hạn gia tăng. Tâm lý thị trường chung tiếp tục bi quan, và có thể tiến vào vùng bi quan, sợ hãi thái quá, rất dễ dẫn đến nhiều mã gặp trường hợp bán mạnh trong những phiên đến. Số lượng mã có vùng Mua ngắn hạn giảm, vẫn duy trì lớn hơn bán.

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

     + VNINDEX, VN30 tiếp tục điều chỉnh,  số lượng mã chịu áp lực bán ngắn hạn đã mở rộng. Trend_up và Money_in bất ngờ suy giảm trước khẳ năng có thể tạo đáy. Điều này cho thấy rủi ro ngắn hạn tiếp tục gia tăng trên nhiều mã. Do đó, tiếp tục quản trị rủi ro nếu vẫn còn duy trỉ tỉ trọng cao trong danh mục đầu tư, nhất là đối với các mã mới bắt đầu suy yếu. Hiện nay VNINDEX, VN30 vẫn tích lũy. VN30 có định giá suy giảm và thị giá dưới giá trị định giá. VN30 có hỗ trợ mạnh, tâm lý là vùng 860-870, tương đương đáy cũ tháng 07/2018. VNINDEX hỗ trợ 945-946 và có thể bị mất hỗ trợ này trong những phiên đến do số lượng mã trend_up và dòng tiền suy giảm. Trường hợp nhóm ngân hàng bị call_margin, sell_off như trên thì VNINDEX sẽ về vùng 930+- tương đương vùng thấp nhất tháng 10/2018 mới phục hồi trở lại.

    +  Giá trị Short_value của VN30 đang tiệm cận giá trị Value. Giá trị Short_value phải tăng trưởng trở lại sau khi test Value  thành công, để bảo đảm Short_value không thấp hơn value và kéo xu hướng định giá quay trở lại tích lũy (cần theo dõi ít nhất 06-07 phiên để chắc chắn xác nhận xu hướng Short_value VN30 không thấp hơn Value. Nếu thấp hơn sẽ tiêu cực và kéo dài thời gian tích lũy, phục hồi). Xu hướng định giá phụ thuộc lớn vào tình hình kinh doanh, tốc độ tăng trưởng kết quả kinh doanh. Do đó thị trường dự kiến sẽ còn tích lũy phân hóa kéo dài ít nhất đến hết tháng 05 khi có thể dự phóng  kết quả kinh doanh của Quí 2/2019. Thị trường trong giai đoạn cơ cấu dịch chuyển danh mục đầu tư, để định hướng gia tăng tỉ trọng vào nhóm mã có khẳ năng sinh lợi tốt hơn thị trường. Trong đó nổi bật hiện nay là nhóm cổ phiếu công nghệ, năng lượng, dầu khí. Đây là nhóm cổ phiếu tăng trưởng tốt hơn mức trung bình của thị trường. Tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu tăng trưởng nếu có. Cân đổi tỉ trọng, quản trị rủi ro. Theo dõi trở lại nhóm ngân hàng, cảng biển khi các mã này đang điều chỉnh dần về các vùng hỗ trợ mạnh dài hạn. Các khuyến nghị gia tăng tỉ trọng mới sẽ được cập nhật chỉ khi có tín hiệu kết thúc điều chỉnh tích lũy. Chi tiết tham khảo các Danh mục. 


VNI

 

Nhân Định Hàng Tuần