Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 07/05/2019: VNINDEX hạ bậc xếp hạng tăng trưởng_Trend_up tiếp tục giảm1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

    + Trend_up giảm nhẹ,  Money_in tăng nhẹ. Trend_up tiếp tục giảm, thể hiện số lượng mã có trend_up trên toàn thị trường tiếp tục giảm, nhiều mã tiếp tục bị bán mạnh. Tuy nhiên tốc độ giảm đã chậm lại. Dòng tiền money_in tăng. Các mã khi bị bán mạnh, dòng tiền ngắn hạn gia tăng bắt đáy. Nhiều mã đã ngay lập tức quay trở lại xu hướng tăng trưởng ngắn hạn khi bị điều chỉnh và dòng tiền gia tăng, điển hình như VGC…. Tuy nhiên triển vọng tăng trưởng vẫn chưa thực sự mạnh. Số lượng mã có vùng Mua ngắn hạn đã gia tăng trở lại và lớn hơn vùng bán. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

     + VNINDEX, VN30 tiếp tục điều chỉnh,  ảnh hưởng chính đến từ VHM, VN30… Xu hướng ngắn hạn Short_value của VNINDEX, VN30 tiếp tục tích lũy, chưa xác nhận xu hướng. Hiện nay VNINDEX có hỗ trợ mạnh là vùng 950-952. Đây là vùng hỗ trợ khá quan trọng trung dài hạn.  Thị trường sẽ tạo đáy khi Chỉ số VNINDEX, VN30 có thể giảm, nhưng thống kê Trend_up sẽ  ngừng giảm, nhiều mã sẽ không giảm và dần phục hồi trở lại.  Dư kiến trong những phiên đến VNINDEX sẽ hồi phục nhẹ kiểm tra lại vùng hỗ trợ 960+- đã mất, sau đó tiếp tục điều chỉnh về hỗ trợ 950+-. Trường hợp nhóm ngân hàng bị call_margin, sell_off như trên thì VNINDEX sẽ về vùng 935+- tương đương vùng thấp nhất tháng 10/2018 mới phục hồi trở lại. Do đó, đối với các trường hợp vẫn duy trì ti trọng magrin, cổ phiếu quá cao, nắm giữ các mã yếu kém. Cần phải tiếp tục quản trị, cân đối danh mục. Các trường hợp còn lại, nên hạn chế bán ra khi thị trường giảm mạnh. Theo dõi chờ tín hiệu xác nhận Trend_up tạo đáy phục hồi trong những phiên đến, để có thể xem xét giải ngân trở lại, nhất là đối với nhóm ngân hàng như ACB, MBB… nhóm cảng biển VSC, GMD….. Chi tiết tham khảo các Danh mục. VNI

Nhân Định Hàng Tuần