Đóng
TKe

Nhận định thị trường ngày 06/05/2019: VNINDEX hạ bậc xếp hạng tăng trưởng_Trend_up tiếp tục suy giảm


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

     + Trend_up giảm,  Money_in tăng nhẹ. Trend_up tiếp tục giảm, thể hiện số lượng mã có trend_up trên toàn thị trường tiếp tục giảm, nhiều mã tiếp tục bị bán mạnh, hay có tín hiệu call_margin với khối lượng gia tăng. Tuy nhiên tốc độ giảm đã chậm lại. Dòng tiền money_in tăng, vẫn thấp hơn trung bình. Số lượng mã có vùng Bán ngắn hạn gia tăng trở lại. Tâm lý thị trường trở nên bi quan. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

     + VNINDEX, VN30 giảm mạnh từ đầu phiên, VNINDEX mất hỗ trợ đáy cũ 959,3 ngày 22/04/2019 dẫn đến tâm lý thị trường trở nên bi quan, tiêu cực. Hiện nay VNINDEX có hỗ trợ mạnh là vùng 950-952. Đây là vùng hỗ trợ khá quan trọng trung dài hạn. Trường hợp  ảnh hưởng từ nhóm cổ phiếu VN30, VHM, rủi ro sell_off, call_margin nhóm ngân hàng thì thị trường tiếp tục chịu áp lực bán mạnh khi mất hỗ trợ 950+-. Khi đó dòng tiền sẽ tiếp tục gia tăng bắt đáy ngắn hạn nhịp tiếp theo trong những phiên đến. Các nhóm cổ phiếu ngân hàng điển hình như ACB có thể tiếp tục bị bán mạnh về vùng 26-27.

      + Thị trường sẽ tạo đáy khi Chỉ số VNINDEX, VN30 có thể giảm, nhưng thống kê Trend_up sẽ  ngừng giảm, nhiều mã sẽ không giảm và dần phục hồi trở lại.  Dư kiến trong những phiên đến VNINDEX sẽ hồi phục nhẹ kiểm tra lại vùng hỗ trợ 960+- đã mất, sau đó tiếp tục điều chỉnh về hỗ trợ 950+-. Trường hợp nhóm ngân hàng bị call_margin, sell_off như trên thì VNINDEX sẽ về vùng 935+- tương đương vùng thấp nhất tháng 10/2018 mới phục hồi trở lại. Do đó, đối với các trường hợp vẫn duy trì ti trọng magrin, cổ phiếu quá cao, nắm giữ các mã yếu kém. Cần phải tiếp tục quản trị, cân đối danh mục. Các trường hợp còn lại, nên hạn chế bán ra khi thị trường giảm mạnh. Theo dõi chờ tín hiệu xác nhận Trend_up tạo đáy phục hồi trong những phiên đến, để có thể xem xét giải ngân trở lại, nhất là đối với nhóm ngân hàng như ACB, MBB… nhóm cảng biển VSC, GMD….. Chi tiết tham khảo các Danh mục. 


VNI

Nhân Định Hàng Tuần