Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 03/07/2019: VNINDEX tích lũy ngắn han_Thị trường phân hóa, chọn lọc cơ hội đầu tư


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

    + Trend_up tăng nhẹ,  Money_in giảm.  Khẳ năng sinh lợi ngắn hạn duy trì, dòng tiền giảm khá mạnh. Số lượng mã có vùng mua vẫn duy trì lớn hơn bán. Tập trung vào các mã như  REE, PTB, TCM, CTD, CVT, DGC, DRC, GIL, DGW, BMP, VNP, HDA…. vẫn có thể tiếp tục xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu cơ ngắn hạn.

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 

       + VNINDEX xu hướng định giá đang tích lũy, tiếp tục tích lũy theo xu hướng giá trị trung bình ngắn hạn. Quá trình tích lũy vẫn tiếp tục kéo dài do ảnh hướng của nhóm VN30. Thị trường dần phân hóa để đón đầu kết quả kinh doanh Quí II/2019 dần công bố. Do thị trường chung tích lũy, phân hóa. Dòng tiền sẽ tích lũy dần các mã cơ bản ở vùng hỗ trợ định giá, các mã có xu hướng tương tự VNINDEX để chờ xác nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng trở lại. Đồng thời vẫn tiếp tục gia tăng có chọn lọc vào nhóm mã tăng trưởng tốt nhất trên thị trường như đã phân tích. 

       + Với bản chất VNINDEX như trên: Tập trung cụ thể vào mã. Khuyến nghị tiếp tục nắm giữ các mã tăng trưởng nếu có, vẫn có thể tiếp tục xem xét gia tăng tỉ trọng các mã tăng trưởng mạnh, có thể tham khảo Danh mục đề xuất khuyến nghị. Ưu tiên các mã có xu hướng tăng giá, tăng trưởng vượt trội khi xảy ra rung lắc ở vùng giá hỗ trợ tương ứng. Đối với nhóm mã tích lũy, tiếp tục theo dõi kỹ, chờ xu hướng tăng trưởng ngắn hạn xác nhận mới xem xét, đánh giá lại trước khi có cập nhật gia tăng tỉ trọng đầu tư mới. Ngắn hạn, dự kiến VNINDEX sẽ tích lũy trong kênh giá hẹp 955+-và 970+-. Lưu ý, dòng tiền chỉ gia tăng ở vùng hỗ trợ. Chi tiết tham khảo các Danh mục. 


VNI

 

Nhân Định Hàng Tuần