Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 07/09/2020: VNINDEX, VN30 tạo đỉnh ngắn hạn, điều chỉnh_Dòng tiền tiếp tục giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

  + Trend_up tăng nhẹ, Money_in giảm mạnh. Số lượng mã có trend_up tăng nhẹ. Dòng tiền giảm, tốc độ giảm gia tăng mạnh hơn. Lực cầu ngắn hạn giảm mạnh, cung gia tăng mạnh nhất là với VN30. Số lượng mã có vùng mua giảm, vùng bán tiếp tục gia tăng lớn hơn vùng mua. Thị trường đang trong vùng bán ngắn hạn, cơ cấu danh mục.

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


   + VNINDEX, VN30 đã điều chỉnh khá mạnh, lấy đi thành quả tăng điểm của 3-4 phiên trước khi dòng tiền ngắn hạn tiếp tục suy giảm. Các khuyến nghị liên tục rà soát danh mục, cơ cấu chốt lãi và chốt NAV quý riêng lẽ ở nhiều phiên trước khi dòng tiền suy yếu đã được thị trường xác nhận. Như vậy nhịp phục hồi từ vùng đáy VNINDEX, VN30 780+-, 725+- từ 29/07/2020 đã kết thúc ở vùng 905+-, 845+- tương ứng đỉnh giá cao nhất tháng 06/2020 đã kết thúc. Thị trường sẽ chuyển sang giai đoạn điều chỉnh tích lũy kiểm tra lại vùng định giá mới đang tích lũy. Nhiều mã tăng trưởng nóng như nhóm KCN, hay các mã tương tự đã nhiều lần phân tích cũng chịu áp lực chốt lãi mạnh, điều chỉnh về các vùng hỗ trợ tăng trưởng tương ứng đề chờ thị trường đánh giá lại định giá, khẳ năng tăng trưởng mới sau khi chốt NAV cũng như các số liệu kinh doanh, cơ bản được cập nhật mới. Vùng hỗ trợ định giá hiện nay của VNINDEX là 870-880, VN30 805-810 tương ứng các vùng đỉnh cũ cao nhất tháng 06,07,08/2020 đã vượt qua. 

   + Ngắn hạn, dòng tiền tiếp tục giảm mạnh, có nghĩa số lượng mã dòng tiền giảm, rút ra vẫn gia tăng mạnh, lực cung tăng. Do đó cần tiếp tục rà soát danh mục còn lại nếu có để cơ cấu danh mục ngắn hạn, loại giảm các mã yếu kém hoặc đạt kỳ vọng nếu có. Dự kiến VNINDEX, VN30 sẽ tiếp tục chịu áp lực bán về vùng 875+-, 810+- trong những phiên tiếp theo. Trường hợp các mã vốn hóa lớn chịu áp lực bán mạnh thì dự kiến kỳ vọng VNINDEX, VN30 sẽ tạo đáy phân hóa mạnh ở vùng 860+-, 800+-. Đây là vùng giá để xem xét cover, gia tăng tỉ trọng trở lại khi giảm mạnh với dòng tiền gia tăng trở lại. Chỉ xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư trở lại khi dòng tiền tăng. Bởi vì thị trường cần phải chờ chốt NAV, chốt định giá để đánh giá khẳ năng tăng trưởng kỳ vọng mới, xác nhận các mã, nhóm mã tiềm năng cho kỳ đầu tư tiếp theo. Cần lưu ý, VNINDEX, VN30 chỉ có thể chắc chắn xác nhận kết thúc tích lũy định giá, kết thúc trend_line giảm giá trung hạn kéo dài của VN30 trong quý IV/2020 với vùng hỗ trợ 800+-. Ngắn hạn các khuyến nghị rà soát cân đối danh mục đã lặp lại liên tục, và vẫn tiếp tục để loại giảm các mã yếu kém. Dành nguồn lực mới cho các cơ hội đầu tư tăng trưởng tốt sau khi thị trường xác định khẳ năng tăng trưởng cho kỳ đầu tư quí IV/2020 cũng như 2021. Chi tiết tham khảo các Danh mục. 

 


Nhân Định Hàng Tuần