Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Nhận định thị trường ngày 02/07/2019: VNINDEX phục hồi trung hạn_Mục tiêu 990+-

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

       + Trend_up tăng,  Money_in tăng.  Khẳ năng sinh lợi ngắn hạn, dòng tiền gia tăng. Số lượng mã có vùng mua vẫn duy trì lớn hơn bán. Tập trung nhiều vào các mã như  TCM, PPC, GMD, DGW, PVT… và một số mã đầu cơ như  VNE, LSS, HVG, AGR… vẫn có thể xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu cơ ngắn hạn.

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

       + VNINDEX xu hướng định giá đang tích lũy, và hình thành kênh phục hồi trung hạn với mục tiêu hiện tại dự kiến là 990+-. Với hỗ trợ vùng định giá hiện tại là 950+-. Dự kiến kênh tích lũy, phục hồi này có độ dốc thấp và kéo dài trong 02-03 tháng. Thời điểm có thể chắc chắn kết thúc xu hướng tích lũy Định giá và quay trở lại tăng trưởng là sau tháng 10/2019. Ảnh hưởng chính đến xu hướng tích lũy kéo dài của VNINDEX vẫn là VN30 cũng như nhóm cổ phiếu ngân hàng. 

       + Do thị trường chung tích lũy, phân hóa. Dòng tiền sẽ tích lũy dần các mã cơ bản ở vùng hỗ trợ định giá, các mã có xu hướng tương tự VNINDEX để chờ xác nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng trở lại. Đồng thời vẫn tiếp tục gia tăng có chọn lọc vào nhóm mã tăng trưởng tốt nhất trên thị trường như đã phân tích. Với bản chất VNINDEX như trên, Tập trung cụ thể vào mã. Khuyến nghị tiếp tục nắm giữ các mã tăng trưởng nếu có, vẫn có thể tiếp tục xem xét gia tăng tỉ trọng các mã tăng trưởng mạnh, có thể tham khảo Danh mục đề xuất khuyến nghị. Ưu tiên các mã có xu hướng tăng giá, tăng trưởng vượt trội khi xảy ra rung lắc ở vùng giá hỗ trợ tương ứng. Đối với nhóm mã tích lũy, tiếp tục theo dõi kỹ, chờ xu hướng tăng trưởng ngắn hạn xác nhận mới xem xét, đánh giá lại trước khi có cập nhật gia tăng tỉ trọng đầu tư mới. Ngắn hạn, dự kiến VNINDEX sẽ tích lũy trong kênh giá hẹp 955+-và 970+-. Lưu ý, dòng tiền chỉ gia tăng ở vùng hỗ trợ. Chi tiết tham khảo các Danh mục. 

VNI

 

 

Nhân Định Hàng Tuần