Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 01/09/2020: VNINDEX, VN30 vào vùng taget ngắn hạn_Dòng tiền, Trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

    + Trend_up giảm, Money_in giảm. Số lượng mã có trend_up bắt đầu giảm, đồng nghĩa với số lượng mã đã xác nhận kết thúc trend_up ngắn hạn gia tăng. Dòng tiền tiếp tục giảm, số lượng mã không có dòng tiền ngắn hạn tham gia gia tăng. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn duy trì lớn hơn vùng mua. Thị trường phân hóa, tăng điểm dưới ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu lớn. Tiếp tục cơ cấu danh mục ngắn hạn.

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


   + VNINDEX, VN30 tiếp tục tăng điểm trong phiên giao dịch đầu tháng 09/2020. VN30 tiếp tục hướng đến vùng taget và kháng cự mạnh 840+- như dự kiến. VNINDEX tăng điểm với khối lượng giảm do khá nhiều mã ở vùng giá hiện tại cần tích lũy, không có thể tiếp tục thu hút dòng tiền gia tăng mạnh. VNINDEX, VN30 vẫn duy trì xu hướng tăng điểm ngắn hạn với hỗ trợ tăng trưởng được nâng lên vùng 880+-, 820+-. Vùng kháng cự mạnh và dự kiến taget ngắn hạn, quá mua ngắn hạn của VNINDEX, VN30 được nâng lên vùng 895-900 và 840-845 cũng là vùng giá cao nhất tháng 06/2020. 

   + Ngắn hạn VNINDEX, VN30 bắt đầu đi vào vùng qua mua với vùng kháng cự và taget của nhiều mã dự kiến như trên. Dòng tiền, khẳ năng sinh lợi của thị trường sau thời gian dài tăng trưởng đã bắt đầu suy giảm. Dòng tiền đã gia tăng 02 tháng liên tục tính từ đầu tháng 07/2020. Do đó các vị thế mua mới nếu không được chọn lọc cẩn trọng sẽ xảy ra tình trạng suy giảm, bị kẹp kéo dài. Vì vậy, tiếp tục rà soát danh mục đầu tư, tiếp tục cơ cấu, hạ tỉ trọng ngắn hạn, margin hoặc chốt lãi nếu có khi thị trường tiếp tục tăng điểm trong những phiên đến. Các vị thế mua mới chỉ xem xét trở lại khi dòng tiền gia tăng và khi chọn lọc được danh mục tăng trưởng mạnh mới cho kỳ đầu tư tiếp theo. Chi tiết tham khảo các Danh mục. 

 


Nhân Định Hàng Tuần