Đóng

Nhận định thị trường tuần 25-29/04/2022: VNINDEX nổ lực phục hồi kiểm tra kháng cư 1400-1420_Dòng tiền tăng, Trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:    * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN […]

22/04/2022 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường ngày 22/04/2022: VNINDEX tê liệt trong vùng bi quan, giải chấp_Dòng tiền tăng mạnh, Trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:    * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN […]

21/04/2022 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường ngày 20/04/2022: Áp lực giải chấp gia tăng, domino giải chấp_Dòng tiền tăng nhẹ, Trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:    * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN […]

19/04/2022 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường tuần 17-22/04/2022: Áp lực giải chấp gia tăng_Dòng tiền vùng tạo đáy, gia tăng bắt đáy ngắn hạn

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:    * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN […]

16/04/2022 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường ngày 15/04/2022: VNINDEX tích lũy, VN30 tăng trưởng_Dòng tiền giảm, trend_up giảm vào vùng cạn kiệt

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:            * MATRIX_FILTER […]

14/04/2022 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường ngày 14/04/2022: VNINDEX phục hồi tốt ở vùng hỗ trợ mạnh, VN30 duy trì tăng trưởng_Dòng tiền giảm, trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:    * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN […]

13/04/2022 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường tuần 12-15/04/2022: Áp lực cắt lỗ mạnh midcap, penny_Dòng tiền giảm, trend_up giảm_Dòng tiền vào vùng đáy ngắn hạn

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:    * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN […]

09/04/2022 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường ngày 06/04/2022: VNINDEX, VN30 rung lắc kiểm tra hỗ trợ tăng trưởng_Dòng tiền giảm, trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:            * MATRIX_FILTER […]

05/04/2022 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường ngày 05/04/2022: VNINDEX, VN30 rung lắc kiểm tra hỗ trợ tăng trưởng_Dòng tiền giảm, trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:    * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN […]

04/04/2022 admin

Xem thêm