Đóng

Nhận định thị trường ngày 09/11/2023: VNINDEX vượt kháng cự dài hạn quan trọng 1105+-_Dòng tiền tăng, trend_up tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:    * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN […]

08/11/2023 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường ngày 07/11/2023: VNINDEX kỳ vọng phục hồi kiểm tra 1100-1110_Dòng tiền giảm, trend_up tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:    * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN […]

06/11/2023 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường tuần 06-10/11/2023: VNINDEX kỳ vọng phục hồi kiểm tra 1100-1110_Dòng tiền tăng, trend_up tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:    * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN […]

04/11/2023 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường ngày 03/11/2023: VNINDEX kỳ vọng phục hồi kiểm tra 1100-1110_Dòng tiền tăng, trend_up tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:    * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN […]

02/11/2023 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường ngày 02/11/2023: VNINDEX kỳ vọng phục hồi kiểm tra 1100-1110_Dòng tiền giảm, trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:    * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN […]

01/11/2023 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường tuần 30/10-03/11/2023: Kết thúc tháng 10/2023_Dòng tiền trung hạn về vùng cạn kiệt, trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:    * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN […]

28/10/2023 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường ngày 27/10/2023: Nhà đầu tư sốc, VNINDEX hỗ trợ 1014-1043_Dòng tiền tăng mạnh, trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:    * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN […]

26/10/2023 admin

Xem thêm