Đóng
vni20-12

Nhận định thị trường ngày 20/12/2016

     + Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter ngày 20/12/2016:

              matrix_filter

             matrix_filter-20-12

    + VNINDEX: Điều chỉnh kiểm tra lai xu hướng tăng.

vni20-12

     + HNXINDEX: Điều chỉnh, vẫn chưa được tín hiệu Matrix_Vol xác nhận đồng thuận. 

hnx-20-12

     + Thống kê thị trường: Xu hướng Price_up tiếp tục tăng. Số lượng mã sinh lới và có trend _up tiếp tục tăng. Thị trường sẽ bùng nổ khi Price_up tăng vượt 50%. Chi tiết mã tham khảo Matrix_Filter.

tk20-12

 

Nhân Định Hàng Tuần