Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 19/12/2016

     + Cập nhật thị trường cuối ngày 19/12/2016: 

         matrix_filter

        matrix_filter19-12

     + VNINDEX:

vni19-12

    + HNXINDEX:

hnx19-12

    + Thống kê thị trường: Chi tiết cổ phiếu tham khảo Matrix_Filter: 

tk19-12

Nhân Định Hàng Tuần