Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 08/09/2020: VNINDEX, VN30 vùng cơ cấu, tái đầu tư_Dòng tiền tiếp tục giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

 + Trend_up giảm, Money_in giảm. Số lượng mã có trend_up giảm. Dòng tiền tiếp tục suy giảm. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn vẫn duy trì lớn hơn vùng mua. Thị trường vẫn đang trong vùng tái cơ cấu danh mục đầu tư, và có nhiều mã nhóm mã vẫn thu hút dòng tiền gia tăng cho kỳ vọng tăng trưởng mới như dòng chứng khoán HCM, SSI… hay một số mã tiếp tục phục hồi tốt nổi bật như DMC, PAN, SJS, STK, SGP… vẫn có thể xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu cơ ngắn hạn. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


  + VNINDEX, VN30 phục hồi trở lại khi chạm hỗ trợ trên của định giá 860-880, 800-820 và phục hồi trở lại kiểm tra vùng kháng cự ngắn hạn đã hình thành 892-895 và 831-833 với nhân tố ảnh hưởng chính là VN30, nhóm vốn hóa lớn với lực cung ngắn hạn vẫn gia tăng. Thanh khoản VNINDEX giảm -30,29%, VN30 giảm -17,22% so với phiên trước và thấp hơn trung bình. Thị trường phân hóa, dòng tiền ngắn hạn vẫn giảm do nhiều mã sau quá trình tăng kéo dài, dòng tiền chưa gia tăng trở lại. Tuy nhiên nhiều mã nhóm mã vẫn tích cực thu hút dòng tiền mới, với kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng tốt như nhóm mã chứng khoán đã phân tích. Thị trường chung đang trong vùng tích lũy, tái cơ cấu danh mục đầu tư. Xu hướng giá trị trung bình Short_value của VNINDEX, VN30 vẫn duy trì tăng trưởng và xuất hiện kháng cự ngắn 892-895, 833+-.  Dưới ảnh hưởng của VN30 cần vượt trở lại vùng 833+- (tương ứng vùng giá thấp nhất ngày 04/09/2020) mới có thể kỳ vọng tiếp tục duy trì tăng trưởng.

   + Ngắn hạn, dòng tiền vẫn suy giảm, số lượng mã có trend_up giảm. Lực cung của VN30 vẫn duy trì gia tăng và có thể thắng lực cầu trong 02-04 phiên đến. Nếu như không có lực cầu đảo chiều mạnh để VN30 break được vùng kháng cự 833+- trong những phiên đến, thì dự kiến VN30 sẽ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng 800-810 tương ứng với vùng hỗ trợ dài hạn và cũng là hỗ trợ trend_line ngắn trung hạn nối các đỉnh tháng 11/2019, tháng 1, 6/2020 đã vượt qua. Hiện tại có nhiều nhóm mã trong nhóm VN30 như dòng chứng khoán SSI đi trước đã vượt được trend_line giảm giá trung hạn và back_test thành công, hay nhiều mã trước đó như HPG…. Do đó kỳ vọng VN30 với ảnh hưởng chủ yếu của nhóm ngân hàng cũng sẽ back_test thành công, duy trì tăng trưởng trong quí IV/2020. Các thời điểm điều chỉnh backs test các vùng định giá tăng trưởng tương ứng là xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư trở lại. Các khuyến nghị bán, tái cơ cấu danh mục đã lặp lại nhiều lần, và đây là thời điểm xem xét đánh giá các triển vọng đầu tư mới, các nhóm mã có khẳ năng tăng trưởng tốt nhất trong quí IV/2020 và tầm nhìn 2021. Các mã đạt điều kiện sẽ xem xét cập nhật đề xuất mới. Chi tiết tham khảo các Danh mục. 


Nhân Định Hàng Tuần