Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường tuần 12-16/06/2023: VNINDEX kháng cự đỉnh cũ 1115-1125_Dòng tiền giảm, trend_up rủi ro đạt đỉnh

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:    * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN […]

10/06/2023 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường ngày 09/06/2023: VNINDEX vùng bán ngắn hạn_Dòng tiền giảm, trend_up rủi ro đạt đỉnh

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:    * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN […]

08/06/2023 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường ngày 02/06/2023: Khởi đầu tích cực, VNINDEX tăng trưởng ngắn vượt MA200_Dòng tiền tăng, trend_up tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:    * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN […]

01/06/2023 admin

Xem thêm