Đóng

Phân tích Thị trường

Cập nhật thị trường ngày 22/12/2016

    + Cập nhật tín hiệu Matrix-Filter cuối ngày 22/12/2016:

             matrix_filter

             matrix_filter-22-12

     + VNIXNDEX:

vni22-12

     + HNXINDEX:

hnx22-12

    + Thống kê thị trường: Money_in đã bắt đầu tăng trở lại. Price_Up đang cố gắng vượt 50%. Thị trưởng sẽ bùng nổ nếu Price_up vượt 50và test thành công. Chi tiết mã tham khảo Matrix_Filter: 

tk22-12

 

 

Nhân Định Hàng Tuần