Đóng

Phân tích Thị trường

Cập nhật thị trường ngày 21/12/2016

    + Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter cuối ngày 21/12/2016:

               matrix_filter-21-12

               matrix_filter

     + VNINDEX: 

vni-21-12

    + HNXINDEX: 

hnx21-12

    + Thống kê thị trường: Chi tiết mã tham khảo Matrix_Filter:

tke21-12

Nhân Định Hàng Tuần